Ylös

Maanomistajan vastuu

lampaat ja rapsutus

Terveydensuojelulaki on muuttunut vuoden 2017 alusta, eikä eläinsuojista ja aitauksista tarvitse enää tehdä ilmoitusta terveydensuojeluviranomaiselle. Jokaisen eläintenpitäjän, joka pitää nautoja, sikoja, lampaita, vuohia, siipikarjaa, mehiläisiä, kimalaisia, turkiseläimiä tai kameli- ja hirvieläimiä, on kuitenkin rekisteröidyttävä eläintenpitäjäksi kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Rekisteröityminen pitää tehdä riippumatta eläinten määrästä tai niiden käyttötarkoituksesta. Myös eläinten pitopaikat tulee rekisteröidä. Tarvittavat lomakkeet rekisteröintiin saa mm. Ruokaviraston verkkosivuilta kohdasta Eläinten merkitseminen ja rekisteröinti.

Eläinsuojista, aitauksista tai eläintenpidosta ei saa aiheutua terveydellistä haittaa. Eläinsuoja tai -aitaus tulee sijoittaa riittävän etäälle naapurin asuinrakennuksesta ja oleskelupihasta. Eläintenpidosta aiheutuvien jätteiden asianmukaisesta hävittämisestä on huolehdittava. Tarvittaessa ympäristöterveysyksikkö valvoo eläintenpitoa, jos siitä aiheutuu haju-, melu- tai muita terveyshaittaan liittyviä valituksia.

Eläinten olosuhteita koskevia yhteydenottoja tai ilmoituksia hoitavat valvontaeläinlääkärit.

Naapureita on suositeltavaa tiedottaa eläintenpidon aloittamisesta tai eläintenpitoon liittyvistä muutoksista. Valvontaeläinlääkärit neuvovat tarvittaessa eläintenpitoon liittyvissä asioissa.

Rakennusilmoitukset

Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä ilmoitusmenettelyn käytöstä merkitykseltään vähäisten toimenpiteiden, kuten aitauksen tai katoksen, rakentamisen yhteydessä. Tarvittavat luvat ja ilmoitukset kannattaa aina selvittää oman kunnan teknisestä toimistosta ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.

Tiedotus tärkeä osa toteutusta

Kaikkien laidunalueiden yhteyteen kannattaa sijoittaa opaskylttejä. Kylteistä tulee käydä ilmi ainakin eläinten omistajan nimi ja puhelinnumero (myös valvonnasta vastaava taho, jos eri kuin omistaja). Tällöin ohikulkijat pystyvät tiedottamaan mahdollisista laitumella ilmenneistä ongelmista nopeasti.

Eläinten hyvinvoinnin kannalta on toivottavaa, että ihmiset eivät ruoki eläimiä esimerkiksi ruuantähteillä. Ruokintakielto perusteluineen kannattaa mainita opaskylteissä. Jos mahdollista, laidun kannattaa suunnitella niin, että alueen läpi ei kulje polkureittejä. Laajoilla laidunalueilla kulkureittejä kuitenkin tarvitaan ja silloin opastauluissa täytyy huomioida laitumella liikkuminen. Tärkeää on mainita, että liikkuminen laitumella tapahtuu jokaisen omalla vastuulla. Lisäksi ohje rauhallisesta käyttäytymisestä perusteluineen on paikallaan.

Laidunalueiden talvikäyttöä ei pidä unohtaa. Alueiden läpi kulkee mahdollisesti latu- tai moottorikelkkareittejä. Talvisia ulkoilureittejä ei ole toivottavaa tehdä laitumille, koska tällöin ongelmaksi voivat muodostua alueella kulkevat koirat. Laiduneläimillä ja koirilla on yhteisiä loiseläimiä, jotka voivat koiran ulosteiden kautta levitä laitumelle ja sitä kautta tartuttaa eläimet.

Erityisesti julkisten alueiden laiduntamisesta kannattaa tiedottaa myös esimerkiksi sanomalehdissä ja internetsivuilla. Mitä enemmän ihmiset saavat tietoa asiasta, sitä vähemmän esiintyy ennakkoluuloja ja väärinkäsityksiä. Tärkeätä on aloittaa tiedotus heti suunnitteluvaiheessa, jo hyvissä ajoin ennen kuin aitoja rakennetaan tai eläimiä tuodaan alueelle.

Hevoset juomassa

Eläinten hoito ja valvonta

Eläinten päivittäinen hoito ja valvonta on useimmiten maanomistajan vastuulla, asiasta sovitaan kirjallisesti kussakin tapauksessa erikseen. Karjanomistajalla ei ole käytännössä juurikaan mahdollisuutta tehdä hoitotyötä pitkien välimatkojen vuoksi. Mikäli karjanomistaja kuitenkin vuokraa maan itselleen hän huolehtii mahdollisesti myös valvonnasta (Kts. emolehmien/lampaiden/hevosten hoito ja valvonta).