Ylös

UKK- Usein Kysytyt Kysymykset

Laiduneläin

1. Saako eläimiä maksutta maisemanhoitotöihin?

Pääsääntöisesti maisemalaidunnuksesta maksetaan korvaus karjanomistajalle, koska karjanomistaja ottaa aina riskin viedessään eläimiä oman tilan ulkopuolelle. Laidunyhteistyö teettää karjanomistajalle myös lisätyötä mm. paperitöiden ja eläinten kuljetuksen muodossa. Korvauksen suuruus riippuu tapauskohtaisesti työ- ja vastuujaoista. Myös paikallinen laidunten ja laiduneläinten kysyntä vaikuttaa korvauksen suuruuteen.

Maisemalaidunnuksen toteutukseen on monia eri vaihtoehtoja. Mikäli kyseessä on maataloustukikelpoinen alue, voi karjanomistaja vuokrata alueen itselleen, ja saada korvauksen työstään tuen kautta. Tällöin erillistä korvausta maisemanhoidosta ei tarvita.

2. Soveltuvatko eläimet taajaman viheralueiden hoitajiksi?

Tiettyihin kohteisiin kyllä, useista kohteista on myönteisiä kokemuksia jo useamman vuoden ajalta. Eläimet ovat lisänneet viheralueiden virkistysarvoa merkittävästi, ja palaute on ollut erittäin positiivista. Lampaat soveltuvat parhaiten taajamiin, sillä ne voivat laiduntaa pienehköjäkin kohteita

3. Saako eläimiä ruokkia laitumelle?

Eläinten ruokavalioon kuuluvat ruohot ja pensaat, puhdas vesi ja kivennäinen. Ruohoja eläimille voi tarjota aidan raosta, mutta mitään lisäruokaa ei saa antaa. Täten eläimet pysyvät terveinä ja alue pysyy puhtaana jyrsijöitä ja lintuja houkuttelevista ruuantähteistä. Eläimiä ei pidä ruokkia, jotta ne pysyisivät terveinä, mutta myös ”äänettöminä” ystävinä, sillä erityisesti lampaat oppivat helposti kerjäämään lisäruokaa. Laidunnuksen alkuvaiheessa asiaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota päivittäisessä valvonnassa, jotta laitumen laidalle muodostuu oikea käytäntö heti alusta pitäen.

Laidunnus

1. Mitä turvallisuustekijöitä ja vakuutuksia pitää huomioida maisemalaidunnuksen toteuttamisessa?

Huolella valittu laidunnettava alue, ja hyvä aita sen ympärillä, ovat peruslähtökohta onnistuneelle laidunnukselle. Eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi tarvitaan myös riittävää valvontaa sekä tiedon jakamista yleisölle.

Sekä karjanomistajalla että maanomistajalla on syytä olla vastuuvakuutus, joka korvaa mahdolliset eläinten aiheuttamat vahingot kolmannelle osapuolelle. Vastuuvakuus sisältyy yleensä karjanomistajan maatilavakuutukseen ja maanomistajan kotivakuutukseen. Vakuutusehdot vaihtelevat yhtiöittäin, joten tilanne kannattaa aina varmistaa omasta vakuutusyhtiöstä. Karjanomistajilla saattaa olla lisäksi erillisiä tuotantoeläinvakuutuksia

2. Miten käytännössä onnistuu pusikoituneiden rantojen laidunnus?

Parhaita rantalaiduntajia ovat naudat, jotka kulkevat vedessäkin ravintoa etsimässä. Aluetta pitää raivata aluksi sen verran, että saadaan rakennettua aidat. Muuta alkuraivausta ei yleensä tarvita ennen laidunnuksen aloittamista. Naudat raivaavat kulkiessaan kookastakin pensaikkoa, jonka jälkisiivous on laidunnuksen jälkeen helppoa. Laidunalaa naudat tarvitsevat 1-2 hehtaaria eläintä kohden.