Dåvitsin laitumesta kuoriutui monimuotoisuuden helmi

16.06.2020

Tiedote. Julkaistu: 16.6.2020, 09:00

Metsähallituksen Luontopalveluiden hallinnoima Dåvitsin laidun Kirkkonummella on hyvän yhteistyön ja tehokkaan hoidon kautta kehittynyt muutamassa vuodessa parin hehtaarin suuruisesta hoitamattomasta perinnebiotooppista noin 80 hehtaarin suuruiseksi maakunnallisesti arvokkaaksi laidunkokonaisuudeksi. Hoidon myötä lajistoa on alkanut palautua aiemmin umpeenkasvaneille alueille ja esimerkiksi kasveista ketoneilikka on ilahduttanut paluullaan.  

Dåvits on lintuvesien ja lehtojen suojeluohjelmien aluetta ja Medvastö-Stormossenin Natura 2000-aluetta. Sotien jälkeen Dåvits oli osa Neuvostoliitolle vuokrattua Porkkalan aluetta, eikä maataloutta sen jälkeen harjoitettu. Niityt ja entiset pellot ehtivät vuosikymmenten aikana metsittyä voimakkaasti ja tiheä ruovikko valloittaa vanhat rantaniityt. Metsähallituksessa hoitosuunnittelun tavoitteeksi asetettiin laajan ja monipuolisen laidunkokonaisuuden aikaan saaminen, joka hyödyttäisi paitsi perinnebiotooppien lajistoa, myös muita alueen arvoja.

Yhteistyökumpppani löytyi Laidunpankista

Heti suunnittelun alkuvaiheessa Metsähallitus ilmoitti tulevasta laidunkohteesta Laidunpankki.fi -palvelussa. Laidunpankin kautta löytyi laiduntajaksi Herrakunnan Lammas Oy. Luonnonlaidunnus on pertteliläiselle Herrakunnan Lampaalle tärkeä osa tilan toimintaa.

Ennen laidunnuksen aloittamista Metsähallitus kunnosti metsittyneitä peltoja ja hakamaita, ja umpeenkasvaneet niityt avattiin vuosina 2012-2013. Laidunnus Dåvitsissa alkoi isojen kunnostustoimien ja aitaamisen jälkeen alkukesällä 2013. Laiduneläiminä ovat alkuperäisrotuiset suomenlampaat ja kainuunharmaat sekä naudat. Yhteensä noin sata tilan eläintä viettää vuosittain kesän luonnonhoitajina Dåvitsissa. ”Alueen hoito on ollut antoisaa sekä itselle ja että eläimillekin. Eläimet viihtyvät luonnonniityillä erinomaisesti, koska ne tarjoavat monenlaista suojaa ja kasvivalikoimaa. Myös itsellä sielu lepää aluetta hoidettaessa. Samoin tuntuvat kokevan myös retkeilijät, joita alueella liikkuu paljon”, kertoo Jaakko Jussila Herrakunnan Lampaasta.

Laidunnuksen tukena alueella on tehty myös ruovikon niittoa. Niiton myötä rantaniityt ovat avautuneet, ruovikko harventunut ja karja laiduntaa pidemmälle rannasta. Kasvillisuus muuttuu vähitellen matalakasvuiseksi rantaniityksi. Avoimella kostealla niityllä viihtyvät linnut hyötyvät rantaniittyjen avautumisesta, ja kahlaajia kuten töyhtöhyyppä, punajalkaviklo ja taivaanvuohi, onkin jo nähty Dåvitsissa. Dåvitsissa on edelleen myös hyvää elinympäristöä mm. tikoille ja muille vanhenevista metsistä ja lahopuusta hyötyville lajeille. Hoidon yhtenä tavoitteena onkin ylläpitää luonnonmetsän kaltaisten metsien rakennetta ja lajistoa, jota monipuolistetaan laidunnuksen avulla.

Lisätietoja Laidunpankista ja sopimuslaidunnuksesta: maisema-asiantuntija Auli Hirvonen, p. 0400 864494, auli.hirvonen@maajakotitalousnaiset.fi, Etelä-Suomen maa- ja kotitalousnaiset/ProAgria Etelä-Suomi ry

Lisätietoja Dåvitsin laitumesta: suunnittelija Päivi Leikas, p. 020 6394682, paivi.leikas@metsa.fi, Metsähallitus

Lampaat_Dåvits_kuva_Päivi Leikas

Lampaat Dåvitsin laitumella

Kuva: Päivi Leikas  

Takaisin