Luonnonlaidunnuksen hyödyt

Luonnonlaidunnusta voidaan toteuttaa sekä taajamissa että maaseudulla. Eläimet ovat tehokkaita ja ympäristöystävällisiä luonnon- ja maisemanhoitajia. Laidunnus on yleensä edullista ja sen tuottamat hyödyt ovat luonnolle arvokkaita. Aikana, jolloin kaikki perinnebiotoopit ovat uhanlaisia, on sopimuksellinen luonnonlaidunnus tärkeää yhteistyötä arvokkaiden alueiden hoidossa sekä uusien laidunalueiden kehittämisessä.

Luonnonlaidunnus on aina tavoitteellista. Peltojen ulkopuolisten alueiden hoidon tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden lisääminen ja säilyttäminen, maisemanhoito tai vieraslajien torjunta. Lisäksi laidunnus tuottaa virkistysarvoja ja elämyksiä asukkaille. Tavoitteellinen hoito tarkoittaa myös hyvin suunniteltua hoitoa, missä saavutetaan kunkin alueen kehittymiselle asetetut tavoitteet.

Laidunnuksen hyödyt luonnon monimuotoisuudelle
•    laidunnus lisää kasvupaikan valoisuutta ja lämpöä sekä vähentää maaperän ravinteisuutta
•    lisää eläinten lannalla eläviä hyönteisiä ja sieniä
•    maanpaljastuvat luovat hyönteisille uusia elinpaikkoja paahteisilla paikoilla
•    luonnonlaitumien lahopuu on arvokasta pölyttäjille ja linnuille
•    pitkään laidunnettujen perinnebiotooppien maanalainen monimuotoisuus on runsasta
•    pitkään muokkaamatta olevat luonnonlaitumet sitovat juuristoonsa hiiltä
•    laidunnus säilyttää arvokkaiden perinnebiotooppeja ja arvoniittyjen uhanalaista lajistoa
•    laidunnus torjuu haitallisia vieraslajeja kuten lupiinia ja jättipalsamia
•    matalakasvuiset ja vähäravinteisuuteen sopeutuneet niittykasvilajit hyötyvät laidunnuksesta
•    karjan tallaus paljastaa maanpintaa, mikä helpottaa toivottujen kasvilajien siementen itämistä

Laidunnus hoitaa maisemaa
•    voidaan hoitaa laajoja alueita
•    voidaan hoitaa kivisiä, jyrkkiä tai kosteita kohteita, joiden hoito olisi muuten mahdotonta
•    laidunnus pitää kulttuurimaiseman avoimena ja avaa näkymiä
•    muinaisjäännösalueet pysyvät avoimina ja hoidettuina
•    laidunnus on elävää kulttuuriperintöä
•    perinnebiotoopit ja luonnonlaitumet ovat maiseman kohokohtia

Laidunnuksen hyödyt ihmisille
•    ympäristökasvatuksessa voi hyödyntää laidunnuskohteita
•    eläimet tuottavat elämyksiä ja hyvinvointia
•    ekosysteemipalvelut, kuten virkistyskäyttö ja maiseman estetiikka

Laidunnuksen hyödyt laiduneläimille
•    mahdollisuus lajin mukaiseen käyttäytymiseen
•    luonnonlaidun on hyvä makuu- ja kävelyalusta
•    sorkkaterveys ja lihaskunto paranee
•    laitumella on reilusti luonnonvaloa, raitista ilmaa ja tilaa
•    laidunnus tarjoaa eläimille hyvät edellytykset sosiaalisten suhteiden hoitamiseen ja laumakäyttäytymiseen