Laidunnuksen kustannukset

Laidunnuksesta syntyy aina kustannuksia. Luonnonlaidunten laidunnus ei ole aina taloudellisesti kannattavaa, koska laitumien rehuntuotto on heikkoa. Laidunnuksessa perustamiskustannukset ovat melko huomattavat, mutta vuosittaiset ylläpidon kustannukset jäävät vastaavasti varsin pieniksi. Hyvin perustettu aita kestää useita vuosia. Laidunnus on edullinen tapa hoitaa ympäristöä esimerkiksi toistuvaan raivaukseen verrattuna.

Kustannukset jaetaan tapauskohtaisesti osapuolten kesken sopimuksen mukaan. Lampaiden ja nautojen laidunnuksesta maksetaan pääsääntöisesti korvaus karjanomistajalle, koska karjanomistaja ottaa aina riskin viedessään tuotantoeläimiä oman tilan ulkopuolelle. Laidunyhteistyö teettää karjanomistajalle myös lisätyötä muun muassa eläinten kuljetuksen ja eläinrekisterien päivitysten muodossa. Hevoset sen sijaan viedään yleensä kesälaitumelle täysihoitoon, ja eläinten omistaja maksaa siitä korvauksen maanomistajalle. Korvausten suuruus riippuu tapauskohtaisesti työ- ja vastuujaosta. Myös paikallinen laidunten ja laiduneläinten kysyntä vaikuttaa korvauksen suuruuteen.

Maatalouden ympäristösopimukset tarjoavat merkittävän rahoitusmahdollisuuden laidunnukselle monissa kohteissa. Ympäristösopimusta maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitoon voi hakea aktiiviviljelijä tai rekisteröity yhdistys. Hoitosopimusta voi hakea esimerkiksi perinnebiotoopeille ja muille luonnonlaitumille. Kohdealue voi olla oma tai vuokrattu. Lisätietoa ympäristösopimuksista Ruokaviraston internetsivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/tuet-ja-rahoitus/ymparistosopimukset/

Esimerkkejä laidunnuksen kustannuksista (hinnat alv 0 %)

Aitaamisen perustamiskustannus
•    Sähköaita, sisältää työn noin 5 €/m
•    Lammasverkkoaita, sisältää työn noin 10 €/m

Kustannus laiduneläimistä:
•    Naudan vuokraaminen laidunkaudeksi noin 200 €/eläin
•    Lampaan vuokraaminen laidunkaudeksi noin 50 €/eläin

Muita mahdollisia kustannuksia:
•    Alueen puuston raivaus
•    Aitojen kunnostus vuosittain, tarpeen mukaan
•    Alueen mahdolliset hylkylaikkujen niitot
•    Eläinten valvonnan ja juomaveden järjestäminen
•    Eläinten kuljetus ja lääkintä
•    Eläinten katos, penkit ym. rakenteet
•    Opasteet ja infokyltit
•    Vakuutukset

Lähde: Maa- ja kotitalousnaisten Keskus. Elävää maaseutua taajamiin -toimintamalli. 2018. https://www.maajakotitalousnaiset.fi/sites/default/files/attachment/elavaa_maaseutua_taajamiin_toimintamallit_lyhyt.pdf