Luonnon monimuotoisuus ja Neuvo -palvelu

26.3.2021

Monipuolinen maatalouden Neuvo-palvelu tarjoaa maatiloille neuvontaa useista aihealueista. Yksi maatila voi saada neuvontaa 15 000 euron edestä vuosina 2015-2022. Neuvonnasta maksetaan vain arvonlisäveron osuus kokonaiskustannuksista. Myös luonnon monimuotoisuuteen liittyvää neuvontaa tehdään NEUVO-palvelussa. Palvelussa voidaan keskittyä ympäristösopimuskohteiden kartoitukseen, koko maatilan luonnon monimuotoisuuden kehittämiseen sekä hoitoon tai selvittää sopimuslaidunnuksen mahdollisuuksia.

Luonnon- ja maisemanhoitokohteiden kartoitus
Neuvoa on käytetty paljon ympäristösopimukseen sopivien kohteiden maastokartoituksissa. Erityisesti vanhat pellot ja uudet metsälaitumet tarvitsevat erityisen tarkkaa pohdintaa. Esimerkiksi viljelemättömien peltojen ja metsien luontoarvojen selvittäminen laidunnusta ja tukihakua varten on tärkeää. Kohteiden on oltava kehityskelpoisia. Kartoituksessa voidaan myös etsiä vanhoja perinnebiotooppeja ja selvittää alueiden vanhaa laidunnushistoriaa.

Luonnonlaidunten hoidon neuvonta
Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten hoito vaatii taitoa. On osattava raivata oikein ja laidunnuspaineen on oltava alueella oikea. Lisäksi on tiedettävä, milloin laidunnus aloitetaan ja lopetetaan. On ymmärrettävä mitä puulajeja laidunalueille on jätettävä ja mitä poistetaan ja miten paljon. Esimerkiksi monimuotoisuuden kannalta merkittävimpiä puita ovat haapa, raita, pihlaja ja kataja. On oltava raivaamatta lintujen pesimäkaudella ja lisäksi on ymmärrettävä laidunalueisiin rajautuvien erilaisten purojen ja ojien hoito. Neuvo-palvelua kannattaa monesti hyödyntää ennen harvennusten ja raivausten aloittamista.

Neuvosta ja Laidunpankista apua sopimuslaidunnukseen
Sopimuslaidunnus on oma maailmansa. Siinä maanomistaja joko vuokraa alueensa karjanomistajalle tai ostaa laidunnuspalvelua. Neuvoa voidaan myös hyödyntää sopimuslaidunnuskohteiden kartoituksessa ja sopimuslaidunnuksen erityiskysymysten ratkaisussa. Sopimuslaidunnukseen kohteita tarjoavat muun muassa Metsähallitus, kunnat ja yksityiset maanomistajat. Laidunpankki on paikka, missä maanomistajat ja karjanpitäjät kohtaavat toisensa.

Koko tilan luonnon monimuotoisuuden kehittäminen
Neuvo -palvelua kannattaa hyödyntää myös koko tilan luonnon monimuotoisuuden suunnittelussa. Asiantuntijan kanssa maastossa voidaan keskustella ja miettiä, miten koko tilan tasolla voidaan kehittää erilaisia elinympäristöjä ja eliölajien elinoloja. Esimerkiksi missä ovat laidunnuskohteet, kosteikkojen paikat, miten peltoluonnon monimuotoisuutta voidaan lisätä, miten metsän reunavyöhykkeitä ja saarekkeita voidaan kehittää ja miten huomioidaan perhoset, pölyttäjät, linnut ja riista.

Täältä löydät monimuotoisuuteen erikoistuneet maisema-asiantuntijat:
https://www.maajakotitalousnaiset.fi/taxonomy/term/83/person
Täältä löydät kaikki tilaneuvojat: https://tilaneuvojat.ruokavirasto.fi/#/fi

IMG_0417

Kunnostettava perinnebiotooppi, Stenböle Porvoo.

Kuva: Auli HirvonenTakaisin