Rantalaidunnuksen mahdollisuuksia selvitetään Pirkanmaan lintuvesikohteilla

05.06.2022

Rantalaidunnus on kustannustehokas keino hoitaa umpeenkasvaneita rantoja. Hoidetuilla rantaniityillä viihtyvät monet vaateliaatkin putkilokasvit ja hyönteiset, ja ne ovat sopivaa elinympäristöä linnuista esimerkiksi kahlaajille ja sorsalinnuille. Samalla rantalaidunnus parantaa alueiden maisemallista arvoa.

Pirkanmaan ELY-keskus on tilannut Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaisilta rantalaidunselvityksen, jossa selvitetään laidunnuksen mahdollisuuksia 19 Natura-alueella, jotka on liitetty Natura-alue-verkostoon lintudirektiivin perusteella eli ovat ns. SPA-alueita. Työ on osa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Maastotyöt alkavat kesäkuussa 2022.

Alustavan karttatarkastelun perusteella on valikoitunut maastokäyntikohteet ja maastotyöt aloitetaan kesäkuun aikana. Maastokäyntien avulla saadaan tietoa kohteiden tämänhetkisestä tilasta ja selvityksessä annetaan soveltuville kohteille kunnostus- ja hoitosuositukset rantalaidunnuksen aloittamiseksi.

Selvityksen yhteydessä potentiaalisten laidunalueiden maanomistajiin tullaan olemaan yhteydessä ja laidunnukseen soveltuville alueille pyritään löytämään laiduntajat. Helmi-ohjelmassa kaikki kunnostustoimenpiteet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen eli mitään toimenpiteitä ei tulla tekemään ilman maanomistajan suostumusta. Pirkanmaan ELY-keskuksella on kuitenkin resursseja kunnostaa ja aidata potentiaalisia laidunkohteita, mikäli löydetään sopivia yhteistyökuvioita. Rantalaidunnuksen tavoitteena on lisätä ja turvata alueen luonnonarvoja ja parantaa erityisesti alueen lintulajiston elinolosuhteita. Hoidon tavoitteena on, että kunnostuksen ja hoidon avulla soveltuville alueille kehittyy matalakasvuinen rantaniitty.

Rantalaidunselvitys tehdään osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Helmi-ohjelma on ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön yhteinen ohjelma, jota toteuttavat yhdessä ministeriöiden hallinnonalat sekä kunnat ja järjestöt. Ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja se on keskeinen keino luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä. Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen.

Lisää Helmi-elinympäristöohjelmasta.

Lisää Helmi-ohjelman lintuvesikunnostuksista.

Lisätietoja

Pirkanmaan ELY-keskus

Maria Yli-Renko

lintuvesikoordinaattori

Varsinais-Suomen ELY-keskus

puh. 0295 023 020

maria.yli-renko@ely-keskus.fi  

 

Etelä-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset

Auli Hirvonen

maisema- ja ympäristöasiantuntija

ProAgria Etelä-Suomi ry/ MKN Maisemapalvelut

puh. 0400 864 494

auli.hirvonen@maajakotitalousnaiset.fi

TIEDOTE Rantalaidunnusselvitys Pirkanmaa Taylukko

 

Takaisin