Tiedolla johtaminen on tärkeää luonnonlaidunnuksessakin

07.12.2022

Tiedote 5.12.2022

Luonnonlaitumilla laiduntavien eläinten ja muiden lajien vuorovaikutuksella voi olla ratkaiseva merkitys tietyn eliölajin selviytymiselle. Toimenpiteet eivät välttämättä ole kalliita, mutta toteuttamiseen tarvitaan tietoa laidunalueiden hoidosta. Tietoa kerätään esimerkiksi hyönteiskartoituksilla.

- Löysimme lammaslaitumen kartoituksessa pihlajan jalosoukolle tärkeän elinympäristön, vaurioituneen kotipihlajan rungon. Jalosoukosta on vain 33 havaintoa Suomessa. Lampaiden luontaisen käyttäytymisen tuloksena oli syntynyt toiselle lajille erinomainen elinympäristö samaisella laitumella, sanoo maisema-asiantuntija Laura Puolamäki.

Vauriot olivat syntyneet lampaiden kihnuttaessa itseään runkoja vasten. Kartoitustuloksen ansiosta tiedetään vastaisuudessa säästää vaurioituneet pihlajat laidunalueiden ylläpitoraivauksen yhteydessä, vaikka ne eivät vielä olisi lahopuita.

Luonnonlaitumet ja perinnebiotoopit ovat tuhansien eliölajien koti. Jokaisella lajilla on omia tarpeitaan elinympäristönsä suhteen, samoin kuin luonnonlaitumia hoitavilla eläimillä. Kun nuo tarpeet kohtaavat, saattaa syntyä lähes huomaamattomia vuorovaikutussuhteita, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä tietyn eliölajin selviytymiselle.

Tieto auttaa ohjaamaan hoitotoimia

Monilla toimenpiteillä voidaan ohjata laiduntamalla toteutettavaa luonnonhoitoa paikallisen lajiston kannalta suotuisaan suuntaan. Ne eivät välttämättä ole kalliita tai aikaa vieviä, mutta niiden toteuttamiseksi tarvitaan tietoa laidunalueiden luonnosta. Lisäksi tarvitaan tietoa laiduneläinten luontaisesta käyttäytymisestä yleensä sekä tarkastelun kohteena olevalla alueella.

- Tiedon välittäminen muille on tärkeää. Jaoimme tietoa jo kartoitusvaiheessa viljelijöiden ja tutkijoiden välillä, kuvailee Puolamäki Lumolaidun verkosto -hankkeessa luotua toimintamallia.

Myöhemmässä vaiheessa kartoitustuloksista voidaan tehdä päätelmiä ja niiden pohjalta hoitosuosituksia yleisemminkin käytettäviksi. Lumolaidun verkosto -hankkeen yhtenä merkittävimmistä tuloksista voidaan pitää lisääntynyttä ymmärrystä luonnonlaidunten hienovaraisista vuorovaikutussuhteista. Laiduntamalla tehtävä luonnonhoito tarvitsee tuekseen suunnitelmallisuutta.

Laidunpankki-palvelun Tietopankki tarjoaa paljon tietoa laidunnuksen tueksi.
/laidunnustietoa

Lumotaito-hanke tarjoaa maastovalmennuksia, työpajoja ja webinaareja maaseutuluonnon hoitoon
https://www.proagria.fi/hankkeet/lumotaito 


Lisätietoja
Laura Puolamäki
maisema-asiantuntija
040 544 04899
MKN maisemapalvelut

 

Takaisin